Nej till religiösa skolor!

Nej till religiösa skolor!

Frågan är oerhört viktig för samhället eftersom det handlar om hur vi ser på barnens bästa och på undervisningssystemets roll. Hittills har många barnrättskämpar, riksdagsledamöter, ordförande i lärarförbundet, samhällsdebattörer och aktivister i sociala frågor krävt en regeländring i frågan samtidigt som en del andra krävt nedläggning av konfessionella skolor.

Erfarenheten visar att i synnerhet islamiska skolor utgör grogrund för fanatism, ojämlikhet mellan könen, splittring mellan människor och spridande av hat. I vissa av dessa skolor blir barn misshandlade och de riskerar sin normala utveckling och hälsa. Paradoxalt nog sker en blomstring av islamska friskolor i Sverige med hjälp av offentliga bidrag och bidrag från islamiska regimer såsom Saudiarabien.

Vilken syn man har på barnens rättigheter är avgörande för hur man ställer sig till frågan om religiösa skolor. Undertecknande anser att samhällets sätt att behandla barn är det mest talande beviset för hur mänskligt och fritt det är. Vi anser att barnens väl skall prioriteras framför alla nationella, religiösa, ekonomiska och kulturella överväganden. Barn skall garanteras ett glatt, tryggt och kreativt liv fritt från religiösa dogmer. Vi utlyser därför en kampanj för nedläggning av religiösa skolor under namnet ”Nej till religiösa skolor”.

Därför att:

Ett barn är en ny människa som utan hänsyn till sin önskan blivit född i en familj som kanske råkar ha en särskild religion, med vissa traditioner eller med speciella fördomar.

I religiösa skolor påtvingas barn en särskild tro från anhängarna av en viss religiös grupp. Barn har ingen särskild religion, övertygelse eller fördom. Barn hör inte hemma i någon religiös sekt. Det är samhällets uppgift att motverka de negativa följderna av detta blinda lotteri. Samhället är förpliktigat att sörja för rättvisa och likvärdiga livsvillkor för barnen, deras uppväxt och utveckling och deras aktiva deltagande i det sociala livet.

Skolan ska ge barn kunskaper och färdigheter. Där ska barn kunna utveckla sina fysiska och psykiska förmågor i enlighet med de senaste vetenskapliga och kulturella framgångarna.

Men i friskolor som drivs på religiös grund hindras barnen att fostras i en anda av självständigt, kritiskt tänkande. Religiösa skolor sätter stopp för barnens normala utveckling och ger dem föreställningar som i vissa fall är grovt fördomsfulla, omoderna och förtryckande. Där sker en klassificering av människor efter religiös, nationell eller kulturell tillhörighet, som helt överskuggar den universella mänskliga identiteten.

Barnens och medborgarnas rättigheter är universella och härleds inte från religionen. Det är alla barns rätt att få en sekulär utbildning oavsett föräldrarnas tro eller tradition. Barn är inte föräldrarnas ägodelar. De är fullvärdiga samhällsmedlemmar och samhället är därför skyldigt att skydda deras rättigheter. I framför allt de islamska friskolorna hindras barnen från att lära sig musik, simma, dansa eller delta i sexualundervisning. Barnen indoktrineras i en islamisk religiös miljö, pojkar och flickor hålls åtskilda och flickorna pressas att bära slöja. Detta tillfogar barnen psykiska och även fysiska lidanden – en typ av barnmisshandel som samhället måste regerar starkt mot.

 Vi kräver därför:

1. Förbud mot religiösa skolor. Stopp för alla slag finansiellt stöd från staten eller offentliga institutioner till religiösa skolor.

2. Att det blir straffbart att hindra barn från att delta i fritids- och idrottsaktiviteter eller konstnärliga och sociala aktiviteter under förevändning av att de strider mot någon  religions föreskrifter.

3.Förbud mot varje form av tvång för att få ungdomar under 16 år att acceptera en religion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*